Chakra är ett ord som kommer från Sanskrit och betyder hjul eller roterande skiva av energi. Vår fysiska kropp föryngrar och bygger upp sig själv inte bara med hjälp av mat utan även med universell energi (prana) från luften runt omkring oss. Kroppen gör detta genom att utbyta energier via våra chakran eller energicentran på kroppen. Frisk energi dras in i kroppen genom vår aura och sedan in via olika chakran. Gifter, negativa känslor och tankemönster mm frigör sig från vår fysiska kropp via våra chakran. Chakran blir blockerade om vi håller fast vid negativitet för länge eller om vi utsätts för förgiftning och dålig yttre miljö. Detta kan i sin tur leda till mer fysisk obalans. Det finns sju huvudsakliga chakran och ett flertal mindre, vilka kan relateras till fysiska organ, körtlar, färger, ljud, ljusfrekvenser och olika nivåer av medvetande.

I detta set ingår tio olika Chakraessenser, där varje essens är en kombination av två blomster- och två kristallessenser som på ett kraftfullt sätt balanserar, öppnar och "städar" upp respektive chakra.

Fotchakra - Kopplat till moder jords nivå och dess magnetfält.

Dessa små chakrapunkter på fotsulan arbetar tillsammans med baschakrat och andra mindre chakran i benen för att skapa en stabil grund för vår fysiska existens. När de fungerar väl säkerställer fotchackrat ett konstant flöde av kommunikation och samband med jordens energifält.

Används vid:
Problem med att ansluta till jorden som planet. Rädsla för fysisk överlevnad.

Baschakra - Överlevnadsrädslor, grundning, viljekraft och att vara här och nu. Fysisk organkoppling är tarmarna.

Beläget vid slutet av ryggraden utgör baschakrat vår grund, tillsammans med jordstjärnan (Earthstar inom Rainbow light body essens) och fotchakrat. De frågor som rör detta chakra handlar om fysisk överlevnad, jordning och samband med jorden och vår kropp. När detta chakra är i balans, kan fysisk energi, god hälsa, rikedom och trygghet skapas.

Används vid:
Rädsla och osäkerhet som rör säkerhet och överlevnad. Svårigheter med jordning och med att vara i nuet. Desorientering. Desorganisation. Obeslutsamhet. Brist på fysisk energi. Svårt att hantera stress. Svårt att manifesterar kreativa idéer. Problem i den lägre fysiska kroppen.

Sakralchakra - Sexualitet, kreativ energi, feminina aspekter.

Fysisk organkoppling är njure, mjälte och de endokrina körtlarna.

Beläget i området i nedre delen av buken, relaterar detta chakra till frågor om vår emotionella identitet och sexualitet. Att balansera detta chakra ger oss möjlighet att uppleva ett flöde i livet och i känslomässiga relationer med andra. Ger balans i sexuella relationer.

Används vid:
Ilska, frustration, otålighet. Blockerad känslomässig och fysisk kreativitet. Svårt att uttrycka sexualitet, upplever sexuell skuld. Emotionella ytterligheter; våld. Svårt att uttrycka eller komma i kontakt med känslomässiga behov. Svårt att acceptera förändring. Obalanser i förhållanden. Sårat inre barn.

Solar Plexuschakra - Obalanserade känslor, att skapa gränser, självkänsla. Fysisk organkoppling är mage, matsmältning, lever och bukspottskörtel.

Beläget vid magen. Frågor om detta chakra relaterar till självdefinition Jaget, personlig kraft och positiva emotionella uttryck. Att balansera detta chakra ger möjlighet till att skapa sunda gränser, balanserad personlig makt, viljestyrka och ett positivt självvärde.

Används vid :
Överkänslig, alltför öppen för andras tankar och känslor eller negativa psykiska intryck. En känsla av utsatthet. Känslor av oro i magen. Brist på självuppskattning. Brist på personliga gränser. Emotionell nöd och villkorlig kärlek. Aggression, ilska. Ett alltför aktivt sinne.

Hjärtchakra– Villkorslös kärlek och förlåtelser. Fysisk organkoppling är hjärta, blod och cirkulation.

Beläget i regionen av det fysiska hjärtat, frågor om detta chakra relaterar till behovet av att integrera motsatta polerna inom strukturen av vår personlighet så att vi kan återupprätta medvetandet om enhet och ovillkorlig kärlek. Att balansera detta chakra ger förmågan att älska utan villkor, att känna medlidande, fred och broderskap.

Används vid:
Ensamhet och isolering från andra pga rädsla för att bli sårad. Rädsla för närhet. Brist på tillit till självet eller universum. Känslan av att vara oälskad. Överkritisk, possessiva eller svartsjuk. Känslor av överlägsenhet. Det går inte att nå ut till andra. Obeslutsamhet.

Högre Hjärtchakra – Medlidande. Fysisk organkoppling är tymuskörteln.

Beläget i området vid thymuskörteln och arbetar tillsammans med hjärtchakrat. Temat i samband med detta chakra är medkänsla och förlåtelse för alla, inklusive oss själva.

Används vid:
Behov av att utveckla medkänsla. Känslor av att inte kunna älska sig själv eller andra. Brist på förlåtelse för sig själv eller andra.

Halschakra – Tala sin egen sanning, att vara sig själv, föra sin egen talan, självuttryck. Fysisk organkoppling är sköldkörteln, hals, lungor, respirationssystemet.

Beläget i området kring halsen och sköldkörteln. Detta chakra bearbetar sådant som relaterar till kommunikation av alla slag och är ett uttryck för vår kreativitet. När detta chakra är i balans kan själen kommunicera med högre visdom, inspiration och vägledning till personligheten. Inre hörsel är kopplat till detta chakra.

Används vid:
Svårigheter att veta eller att uttrycka sin sanning. Hitta tillbaka personligheten. När man tar på sig en modig mask snarare än att ge uttryck för oron inuti. Undertryckta känslor, behov eller kreativitet. Fysiska problem i halsen eller öronen.

Tredje Ögat – Inre seende och förståelse. Fysisk organkoppling är hypofysen.

Beläget i centrum av pannan och hypofysen är Tredje Ögat relaterat till förmågan att se både fysiskt och psykiskt. Det är sätet för vår intuition och inre visdom och när det är balanserat ger det oss tillgång till "den större bilden" i våra liv. Inre vision är därför kopplat till detta chakra.

Används vid:
Brist på tilltro till sig själv och universum. Känslan av att inte veta. Alltför mental inställning till livet. Svårigheter med intuition eller inre vetskap. Inga inre bilder. Det går inte att fokusera tankar. Fast i de små detaljerna i livet.

Kronchakra – Andlig förbindelse, högre jaget, JAG ÄR närvaro. Fysisk organkoppling är tallkottkörteln.

Beläget på toppen av huvudet. I samband med tallkottkörteln bär detta chakra ren medvetenhet och förbinder oss med vår källa. Det öppnar upp oss till den större världen bortom materiell existens och förbinder oss med tidlöst utrymme för allt vetande. Symbolen för lotusblomman har alltid varit relaterade till detta chakra och till tillståndet för upplysning om att vi kan nå denna nivå av medvetande.

Används vid:
När du upplever en oförmåga att se bortom denna tredimensionella existens. Ingen andlig medvetenhet. Ett behov av större andlig förbindelse.

Högre Chakra – Andlig förbindelse, universum, alla dimensioner.

Förutom de chakran som är kopplade till den fysiska kroppen har vi fem viktiga chakran som ligger ovanpå varandra i aurafält ovanför kronchakrat. När dessa chakran är öppna, balanserade och i linje med alla andra öppna stora chakran har vi möjlighet att ansluta med universum på alla nivåer och dimensioner av existens.


Används vid:
Ökad anslutning till Högre Gudomlighet och det Högre Jaget. Att få kontakt med andra plan av medvetande.

Doseringsanvisningar

Fyra droppar på tungan direkt från flaskan två till fyra ggr per dag. Vanligtvis behöver du använda upp hela flaskan och sedan kontrollera om du behöver mer eller om någon annan kombination är nödvändig. Det bästa är att arbeta från lägre chakran och uppåt när man rensar ut blockeringar. Om t ex hjärt- och bas chakrat behöver behandlas så börja med baschakrat tills det är färdigt och fortsätt sedan vidare till hjärtat. Kundalini (livskraften) aktiveras bäst på detta sätt.

Vänta med att ta dem till minst 10 minuter efter att du ätit eller druckit.
Dessa essenser är alla färdigblandade kombinationer. För att få maximal nytta av din chakraessens rekommenderar vi att du tar den utan ytterligare utspädning.

Obs! – Essenser ersätter inte medicinsk behandling.