Dessa unika essenser är en kärleksfull kombination av blomster och ädelstens essenser. De heliga blommorna och ädelstenarna är gåvor från Moder Jord till hennes barn. Det inre barnet är det lilla barn inom oss, ofta gömd i vårt hjärta, sårat, glömt, chockat någon gång i den tidiga barndomen. Lägg därtill omständigheter och attityder från föräldrar, lärare, media och samhället generellt, som vi omedvetet adopterar som om de vore våra egna. Många är förstås bra men allt för många kommer från negativa ego perspektiv och blir som en skugga över vår egen genuina utstrålning. Vart tog jag vägen? Vem är jag egentligen? Vem vill jag vara? Helandet av vårt inre barn är en av våra största utmaningar i livet!

I denna serie ingår 36 fantastiska essenser.

De levereras i blå pipettflaskor om 15 ml. Det blå glaset ger ett unikt skydd till de speciella frekvenser som varje flaska är budbärare av.


Acceptance

Nyckelord - För självförnekelse, bitterhet, möjligtvis "offermedvetande".

Acceptansens ursprung är att acceptera att vi är ett med livet och Skaparen. Ur accepterandet av en situation strömmar förmågan att känna många andra gudomliga attribut så som Förlåtandet och Kärlek. När vi lär oss att acceptera det liv vi har valt, omständigheterna, platsen, familjen. Ja, då kan vi komma i medvetenheten om vilka vi är nu och hur vår barndom format oss. Genom kärleksfullt accepterande av detta kan vi uppskatta allt vi har lärt oss och upplevt i detta liv och vi kan börja förnimma klarheten och växandet av vårt Inre Barn. Vi kan endast bli helade genom att kärleksfullt acceptera oss för dem vi är, genom vår egen unika historia som har format vår individualitet. Vår vandring genom livet skapar allt det som behövs för att vår själ skall växa. Acceptansen om att det är så ger förutsättningen och möjligheten till vidare transformation.

Balance

Nyckelord - kan användas universellt för att balansera alla nivåer, speciellt känslomässiga.

Denna Essens hjälper till att återställa balans till dem vars personlighet är mycket upp och ner. Ena dagen upplever de harmoni, andra dagen har de inte frid i sig själva överhuvudtaget. Detta tillstånd karaktäriseras ofta av obeslutsamhet och rastlöshet, där sinnet går från ett extremt känslomässigt tillstånd till ett annat. Dessa är alla symtom på ett obalanserat Solar Plexus chakra, antydande känslomässiga problem i barndomen. Denna essens kommer att hjälpa dig att bli mer medveten om alla materiella förändringar du behöver göra för att skapa mer balans i ditt liv liksom att främja större känslomässig och mental harmoni.

Be Here Now

Nyckelord - Kan användas universellt för grundning.

Essensen som bär upp den fortsatta utvecklingen av det Inre Barnet genom de grundande energierna. När det är svårt att medvetet jobba med de Inre Barnets aspekter, när längtan att fly och "lämna kroppen" börjar kännas som ett bra alternativ. Det är DÅ denna essens är på sin plats. Den gör att du är HÄR och NU, fullständigt närvarande och vaken medveten om vad som är fällor och senvägar. Essenskombinationen öppnar upp energierna för fortsatt transformation. Vi kan lättare se på det som just nu pågår i vårt liv, medvetna om att detta är en möjlighet för helandet och utvecklingen av vårt Inre Barn. Ett talesätt säger; Det är som mörkast före gryningen!

Birth

Nyckelord - Kan användas universellt för att förlösa födelsetrauma.

Hållet i medvetandet av allas vårt Inre Barn är minnena av vår födelse till vår fysiska kropp ut i detta liv. För de flesta av oss är detta ett av de största trauman vi kommer att få uppleva i livet. Chocken att förflyttas från livmoderns trygghet och värme till den kalla yttervärlden. Vår första erfarenhet är oftast en dask i baken, starkt ljus, vassa ljud, klinisk sjukhusmiljö och atmosfär. Den omedelbara kontakten med mammans varma och trygga famn, mjuka stämma är barnets största behov när navelsträngen klipps av. Essensen frigör och transformerar förlossnings trauman medvetna och omedvetna.

Courage

Nyckelord - Kan användas universellt för att befria och undanröja rädsla, inkluderande karmiska rädslor.

Ett barns mod kan klart ses i hur de oförskräckt klättrar i träd som är mycket större än de själva. Varje gång någon talar om för ett barn att något är farligt eller skadligt blir emellertid rädsla gradvis en del av detta barns verklighet. Rädslor kan också utvecklas genom illa behandling, och ett direkt sammanhang kan ofta hittas mellan det fasansfulla i att ett barn blir slaget eller skymfat och utvecklandet av känslomässiga och fysiska problem senare i livet. Det är viktigt att arbeta med dessa begravda rädslor, eftersom de ofta är den underliggande energin bakom många andra mönster såsom ilska och skuld. Denna kombination kommer mycket försiktigt att hjälpa till att omvandla rädslor och oro utvecklade i barndomen, lager efter lager, tillåtande det medfödda naturliga modet som vi alla har inne i våra hjärtan att expandera.

Decisive

Nyckelord - Blockerad intuition. Saknar tillit pga sin egen fördömelse.

Obeslutsamhet utvecklas när vi är oförmögna att lita på att vår intuition leder oss till det rätta beslutet. Om vi praktiserar att lyssna på den när vi känner den, kommer vår intuition att växa starkare tills vi vet vilket beslut vi skall göra i varje given omständighet. Att fatta beslut kan vara så enkelt som att följa vad som känns rätt i hjärtat, så länge som man är ödmjuk och skjuter egot åt sidan. Försök att känslomässigt lösgöra dig från resultatet av alla beslut, och fråga alltid efter det högsta gudomliga goda i varje situation. Det är viktigt att vara i vårt eget lugna utrymme opåverkade av andra, speciellt när vi fattar viktiga beslut. Denna essens hjälper oss att bli mer naturligt beslutsamma.

Delight

Nyckelord - Förlöser och omvandlar för stor allvarlighet och förtvivlan.

Ett litet barn har förmågan att uppskatta de små nöjena i livet, en lekfullhet och glädje som är fullständigt omedveten och full av naturlig livlighet. Denna essens för med sig lekfullhetens egenskaper, glädje och enkel förtjusning i alla livserfarenheter, och kommer att hjälpa till att lösa upp något av allvaret i "vuxenansvaret", och för med sig förnyad glädje i livet.

Faith

Nyckelord - Saknar tro och tillit till att allt kommer att ordna sig till det bästa.

Barn är naturligt öppenhjärtiga och kommer instinktivt att veta vem och vad de kan lita på. Denna tillit försvinner emellertid ofta när barnet växer upp och upplever smärtsamma upplevelser och omständigheter. Kanske en förälder försvinner, antingen genom död eller skilsmässa, eller är kanske helt enkelt oförmögen att finnas till för barnet, så att barnet undermedvetet börjar att bygga subtila lager av skydd runt sitt hjärtchakra för att undvika att bli sårad igen. Dessa mönster och många andra flyttas sedan in i vuxenlivet, omedvetet dolda i det undermedvetna sinnet, där det kommer att påverka alla framtida relationer. Denna essens kommer att hjälpa till att återskapa den heliga tron och tilliten i våra hjärtan.

Family

Nyckelord - Hjälper till att rensa och förlösa besvärande negativa influenser från nedärvda familjemönster.

Med denna essenskombination återskapar vi kraftfullt ursprunglig ren energi på gennivå. Essensen stödjer frisläppandet av "negativa" mönster från våra förfäder och transformerar dessa. Denna process stödjer förändringen av medvetandet i dig, som i sin tur helar det Inre Barnet från dessa gamla strukturer av beteenden och händelser. Senare i livet när vi ser tillbaka på våra mor-, och far föräldrar och kanske t o m deras föräldrar, kan vi se hur deras personligheter satt sina spår i familjens erfarenheter i livet, några bra och andra mindre bra. Blodsband består............ den bildar en tidslinje av energi som stödjer utvecklingen av mönster och medvetande i släkten. Talesättet "blod är tjockare än vatten" tycks oftast benämnas felaktigt då många till det säger "du väljer dina vänner men inte dina släktingar". Här är en stor omedvetenhet om att det faktiskt är så att vi väljer vår familj, våra släktingar med omsorg till detta liv. Detta omsorgsfulla val görs för att ta tillvara bästa möjliga stöd och hjälp av familjen för att "städa bort" karma och mönster före reinkarnationen. Hat, ilska, dömande av en tidigare släkting/stamfader förs vidare genom familjeled och färgar deras handlingar i generationer. Så förs också gammal skuld vidare, som känslor av skuld för mord eller andra alvarliga handlingar. All denna energi lagras i DNA och genom den i vår fysiska kropp, undermedvetet i vårt Inre Barn. Denna essens hjälper till att frigöra dessa energifrekvenser, så ett helande inte bara av dig själv utan också hela familjeledet "bakom" dig och sinnelaget av det förgångna. Din kärlek och medvetenhet frigör historien.

Father

Nyckelord - Fadersfrågor och/eller andra mönster som relaterar till män. Manliga frågor.

Denna essens hjälper till att förlösa svåra mönster eller känslor som relaterar till fadern eller fadersfiguren. Hjälper till att utveckla mer kärlek, förståelse och förlåtelse i relationen och skapar balans till sin egen maskulina natur, kvinnor behöver denna också!

Forgiveness

Nyckelord - Öppnar hjärtat till mer kärlek och förlåtelse, också mot sig själv.

För att uppmärksamma sann förlåtelse i praktiken; betrakta ett helt oskyldigt barn, som ännu ej formats av omständigheterna i livet och svalt dess "gift". Utan som med öppet hjärta förlåter sina föräldrar som just skällt på henne för någonting hon inte har gjort. Betrakta hunden vars matte just slagit honom för "fel" uppförande, men som med öppet hjärta och kärlek möter sin matte genom att slicka hennes ben, trösta hennes vrede. En person som nu istället kanske känner skuld. Barnet och hunden förstår situationen ur dess rätta perspektiv där det var rädsla, bristande uppmärksamhet mm som styrde de vuxnas handlingar och inte var en bedömning om barnets eller hundens värdighet. Engelska språket visar oss att For-give betyder att vår kärlek är till för att ges For-giving. Förlåtelse är en plats i våra hjärtan där det inte existerar några dömande, varken för oss själva eller andra. När vi dömer någon blir vi själva förbittrade över den personen och följaktligen blir en förlåtelse omöjlig. Genom att frigöra vårat dömande i situationer från händelser i barndomen, eller hur människor uppför sig mot oss idag medvetande görs en förståelse av att ingen människa är perfekt inkl mig själv. Denna nya kombination av essenser för förlåtelse hjälper oss att släppa taget om behovet av att döma, så att kärlek och förlåtelse får sitt rätta utrymme och position.

Freedom

Nyckelord - Hjälper till att förlösa och klargöra alla kontrollaspekter i ens personlighet.

Denna essens hjälper oss att återfå friheten till vårt sanna jag genom att förlösa kontrollaspekter i vår personlighet. Behovet av att känslomässigt och mentalt kontrollera andra stammar ofta från en barndom i vilken en eller båda föräldrar var förebilder för dessa mönster. Det utåtriktade behovet av att kontrollera andra karaktäriseras ofta av ett behov av att ha rätt och reflekterar ett hårt inre liv, där återkommande kritik och självfördömande har blivit utåtriktat. Dessa negativa mönster består alltid av en underliggande djup känsla av rädsla och osäkerhet. Sann frihet uppstår genom att erkänna att riktig styrka/kraft kommer från ett öppet hjärta. De vi befriar kan då bli sina sanna själv och våra relationer blir mycket starkare i denna nya frihet.

Goodwill

Nyckelord - Att förlösa och förvandla känslor av otacksamhet och bitterhet.

I barndomen möter vi alltid ilska av den ena eller andra anledningen, även fast vi i vuxen ålder väljer att inte se eller minnas det. Således kväver vi de känslor av ilska som vi kände i barndomen. Detta sker speciellt i kombination med att vi fått lära oss att det inte är fint att visa ilska, en "bra" människa visar inte sin ilska. För att få uppskattning och bekräftelse av föräldrar, lärare, vänner förtränger vi våra känslor av ilska. Som vuxen kan detta leda till att vi känner oss maktlösa som i sin tur föder ilska om vi inte lärt oss att uttrycka. Detta skapar blockeringar i energiflödet till sakral- och hals chakrat som i sin tur ofrånkomligt leder till obalanser i den fysiska kroppen och dess inre organ. Denna essens stödjer processen för att frigöra och transformera blockerade energier speciellt effektivt när dessa förevigats i barndomen. Vid intag av essensen kan du inledningsvis märka ett ökat behov av att vara arg, men med hjärtat på "rätt plats" så att ingen annan blir målet för den frigjorda gamla ilskan.

Gratitude

Nyckelord - Att omvandla alla känslor av otacksamhet och bitterhet.

Tacksamhet liksom förlåtelse strömmar från ett öppet hjärt chakra, ytterligare en aspekt av Inre Barnet essensernas förmåga till underverk från Skaparen. När vi känner tacksamhet över gåvan av att leva detta liv och ser de ändlösa möjligheter livet erbjuder oss hela tiden, då är vi en del av medvetenheten kallad skapandeprocessen. I detta flöde är vi ett med allt levande, alla möjligheter och det gudomliga i att vara här. Det är genom tacksamheten vi får tillgång till det Gudomliga Överflödet, eftersom det är en del i flödet och att allt är ett. När vi lär oss att bli medvetna om hur vår barndom var en unik situation som gav oss alla det möjligheter som vår själ och personlighet behövde för att utvecklas fram till idag. Då kan vi se tillbaka med

tacksamhet och vårt Inre Barn blir helat. Varje dag bjuder oss på fler upplevelser att känna tacksamhet inför, motion för vårt hjärta som fylls av tacksamhet och kärlek. Tacksamhet är en av nycklarna till ett rikare liv!

Grief

Nyckelord - För att förvandla djupt rotad eller ny sorg och känslomässig förlust.

Denna essens arbetar kraftfullt på en känslomässig nivå för att förlösa och förvandla sorg i alla dess former. Under tiden som den arbetar med sorgen av en nyligen upplevd förlust har denna essens också en unik förmåga att arbeta på djupare nivåer. När vi förlorar någon mycket närstående i barndomen, speciellt en mor eller far, påverkar den allvarliga känslomässiga inverkan av detta hela vårt liv djupt. Om sorgen vi känner, genom en sådan förlust, blir outtryckt just då kommer den gradvis att bli undertryckt tills den blir en molande smärta i hjärtat och källan till stor omedveten rädsla. Det är viktigt att vi erkänner och förlöser vår sorg, så att vi kan öppna våra hjärtan och verkligen veta att kärleken som existerar mellan oss och en kär närstående aldrig kan dö och att de

alltid kommer att leva vidare, både på de högre existensplanen och också i vårt hjärta.

Guardian Angel

Nyckelord - Hjälper oss att mer knyta an till vår Skyddsängel, Högre Jag och De Gudomliga Planen.

Var och en av oss är tilldelad en skyddsängel för att hjälpa oss att förena oss med vår medfödda andliga natur och förbindelse med vårt gudomliga ljus. Denna änglalika varelse kommer oss nära vid vår födelse, och stannar hos oss genom vårt liv som den har gjort genom många andra inkarnationer. När vi förstår behovet att införliva vår andliga natur i vårt fysiska liv kan vi börja att sträcka ut oss mot de Änglalika Rikena för hjälp och stöd. När vi skapar mer stillhet, tystnat och meditation i vårt vardagsliv, kan vi lära oss känna närvaron av vår skyddsängel som hjälper oss att uppnå detta. Guardian Angel essensen hjälper till att stärka denna förbindelse så att vi mer medvetet kan knyta an till det gudomliga.

Humility

Nyckelord - Att omvandla inre eller omedvetna känslor av stolthet, överlägsenhet och separation.

Sann ödmjukhet visar en djup inre kunskap om Enheten till allt liv. Den är en spegling av att veta från hjärtat, inte bara huvudet att mänskligheten de facto är en Enhet och att alla energier, positiva och negativa som vi ser hos andra, bara är en spegling av en del av vårt eget medvetande. Därför är ingen bättre eller mer överlägsen än någon annan, vi har bara olika livsupplevelser och kunskap. En ödmjuk person kommer att dela sin hjälp, förmågor, kunskap, kärlek och ljus med andra, utan att låtsas komma från en mer avancerad eller bättre nivå. Denna essens hjälper till att förändra vårt medvetande så att vi kan agera med mer ödmjukhet.

Innocence

Nyckelord - Omvandlar känslor av skuld och orenhet.

Ett barn är ren och naturligt omedveten i tankar och handlande och det finns ingen del av dess sinne eller kropp som inte är ett oskyldigt uttryck av det Gudomliga. Om barnet emellertid blir lärd att dess egen kropp, naturliga kroppsfunktioner eller sexuella organ är något smutsigt och att känna skam för när det växer upp, kommer ett undermedvetet mönster av skuld och orenhet att utvecklas. Detta hindrar inte bara utvecklandet av sant kärleksfulla och balanserade sexuella relationer med framtida partners utan kommer också att leda till en skadad brist på självkärlek. Innocence essensen hjälper till att lösa upp dessa frågor, understödjande ett återställande av renheten och oskyldigheten i vår sanna Gudomliga natur.

Intimacy

Nyckelord - Hjälper till att utveckla en varmare, mer kärleksfull och tillgiven natur.

De flesta av oss har lidit brist på närhet i barndomen. Kanske var det inte pga att kärleken inte fanns inom familjen utan pga att föräldrarna inte själva lärt sig att uttrycka sin kärlek med ord, kroppskontakt eller närhet. Denna bristande uttrycksförmåga är ofta nedärvd i generationer. Om man upplever att det t ex är svårt att spontant krama om någon eller uttrycka sina känslor av kärlek med ord eller i praktiken, är det lätt hänt att man tror att det är så det skall vara. Följden blir att man växer upp utan att ha upplevt sann intimitet av känslor med en annan människa. Barnet kanske växte upp med en känsla av att den öppna kärleksfulla kommunikationen inte fick förekomma. Men ändå införstådd med att hon var älskad trots bristen på uttryck. I dessa fall skapar barnet barriärer kring hjärtchakrat för att upprätthålla distansen och därmed bidra till att göra det omöjligt att mötas på ett intimt plan med andra. När så barnet är vuxen omedveten om detta blir de nära relationer, ja, också äktenskapet fyllt av oförmåga till att uttrycka kärlek och dela djupa känslor. Eftersom närhet inte tillhör det man har erfarenhet av. Denna kombination av essenser stödjer frisläppandet och omvandlandet av de barriärer som byggts upp i barndomen och möjliggör kärleksfull intimitet.

Love

Nyckelord - Att utveckla mer ovillkorlig eller Gudomlig kärlek.

Vårt naturliga tillstånd av Ovillkorlig Kärlek till alla kan ses i ett litet barns uttryck som bara älskar allt och alla. Barnet känner kärlek till Guds alla skapelser och ser ingen skillnad mellan människor, djur, blommor, stenar och även själva grogrunden av Moder Jord. Större delen av mänskligheten agerar emellertid numera från en bas av rädsla, som undertrycker denna renaste och högsta form av hjärtenergi och skapar en förvrängning i hur vi upplever kärlek när vi växer upp. Denna lägre, förvrängda form av kärlek har vanligtvis många omedvetna betingelser knutna till sig, och är en slav under de negativa egoaspekterna såsom rädsla, girighet och kontroll. Denna essens arbetar för att försiktigt utveckla Den Gudomliga Kärleken som redan finns i hjärtat i vårt inre barn och väntar tålmodigt tills tiden då vi är villiga och har förmågan att känna och uttrycka Ovillkorlig Kärlek igen.

Mother

Nyckelord - Modersfrågor och/eller svårigheter relaterade till kvinnor, intuition, känslighet eller kreativitet.

Denna essens hjälper till att förlösa alla svåra mönster eller känslor relaterade till modern eller en modersfigur. Hjälper till att utveckla mer kärlek, förståelse och förlåtelse i relationen och hjälper också till så man känner sig mer bekväm med sina egna feminina aspekter, män behöver detta också!

Mother Earth

Nyckelord - Ogrundade tankerädslor som relaterar till att vara här på Jorden.

I det Inre Barnets minnesbank finns oftast en medvetenhet om att vara på jordens nivå av medvetande och ur detta perspektiv ta del av moder jords förändringar på gott och ont. Minnen av att ha varit med om jordbävningar, flodvågor, vulkanutbrott, krig, bombningar och provsprängningar är några av de energier som denna essens balanserar och omvandlar. Dessa minnen ligger ofta på en djupt omedveten nivå som mönster skapade från minnen ur tidigare liv, kollektiva rädslor eller rädslor ur detta liv. Alla dessa energier skapar en otrygghetskänsla över att vara en fysiskt välmående människa på vår fantastiska planet Moder Jord. Det är av största vikt att vi lär oss att uppskatta vår fysiska kropp här på jorden. Förstå att den är ett unikt redskap som vi valt för att bringa ljus och kärlek till Moder Jord och därmed hela oss själva och andra. Denna essens hjälper oss att känna oss trygga på Moder Jord som ger oss precis de upplevelser vi behöver ha på vår gudomliga väg genom livet. En grundläggande essens för vårt välbefinnande!

Moving Forward

Nyckelord - För känslor att vara fast i gamla hjulspår, oförmögen att gå vidare.

När vi arbetar medvetet med att släppa mönster som inte längre tjänar vårt Högsta Gudomliga Goda, börjar vi känna oss lyckligare och upplever mer glädje i livet. Denna process med att arbeta med oss själva går i cykler - för ett tag upplever vi en period av frid när vi införlivar förändringarna och glädjer oss åt det utvidgade medvetande som de för med sig, innan vårt högre jag igen frigör gamla eller undermedvetna mönster som vi skall arbeta med. Denna period av frid liknar en plattform, eller utjämnadepunkt och det är ofta vid denna tid som vi börjar känna oss förbryllade, speciellt när gamla mönster börjar göra sig gällande igen. Vid andra tidpunkter kanske vi bara har en känsla av att det är tid för förändring, tid att gå vidare till något nytt i någon del av vårt liv. Moving Forward är en essens att välja för dessa ofta svåra perioder i livet.

Obsessions

Nyckelord - Att omvandla överdrivna eller tvångsmässiga beteendemönster.

Överdrivna och beroendeframkallande vanor kan orsaka mycket sorg och många problem i livet. Överdrivna mönster är vanligtvis karmiska i sitt ursprung, och när de blir ett problem har vi ofta valt föräldrar som kommer att förstärka eller trigga dessa energier, så att vi kan arbeta med dem. Pappan som går ut och dricker de flesta kvällar kan vidarebefordra, till barnet, att denna vana är ett acceptabelt beteende och ge dem dåliga alkolholvanor när de växer upp. Detsamma gäller rökning, överdrivet eller ohälsosamt matintag, droger eller sexuella frågor liksom alla mer subtila former av detta mönster. De flesta av oss har fixa idéer och missbruk på ett eller annat sätt, t ex kan vi bli beroende av att alltid ha rätt, till dieter, resande eller någon av de tusentals andra saker som håller sinnet fokuserad bort från nuet. Denna essens kommer att hjälpa till att släppa instängda tankar eller känslomässiga energier, uppmuntra oss att bli mer balanserade och lyckliga personer.

Peace

Nyckelord - Att försiktigt släppa och omvandla alla typer av chock och trauma.

Alla trauman som vi upplevt under våra första år kommer att förorsaka en krusning i vårt undermedvetna och kommer att fortsätta påverka oss tills det är förlöst. Förutom de mer uppenbara situationer såsom en förälders död eller nära vän, kan grym behandling, sexuellt utnyttjande eller inblandning i krig och andra liknandefrågor, som oavsett om de kan tyckas obetydliga när man ser dem från en vuxens perspektiv, också ha en mycket stark effekt på det unga sinnet. Om ett barns naturliga känslomässiga svar på upplevda traumatiska situationer blir undertryckta kommer undermedvetna mönster att byggas upp runt de förtryckta känslorna och kommer senare att störa den vuxnes inre frid tills de är omvandlade. Denna essens kommer att hjälpa till att göra just den skapande djupa healingen för det inre barnet på alla nivåer.

Prosperity

Nyckelord - Att omvandla "fattigdomstänkande" till Gudomligt Överflöd.

Med välstånd menas att "ha tillräckligt med" - ett tillstånd av Gudomligt Överflöd. För att uppleva detta behöver vi släppa fattigdomsmedvetandet och tankarna som talar om för oss att vi inte är värda eller aldrig kommer att ha tillräckligt. Dessa mönster har ofta utvecklats i barndomen, kanske där barnet har valt en familj där det är ont om pengar. I vårt naturliga, påkopplade tillstånd vet vi att Moder/Fader Gud vill att vi skall ha allt vi behöver, som ett rent uttryck för Gudomligheten på Jorden. Det är våra egna tankar och känslor som blockerar denna energikanal. Denna essens kommer att hjälpa till att bryta upp negativa tankar och känslomässiga mönster så att det kan komma in mer överflöd i våra liv.

Protected

Nyckelord - För överkänslighet till omgivningen och energier från andra.

Denna essens är för dem som känner sig känsliga för både andras energier och omgivningen runt dem. Också för dem som upplever förhöjd känslighet, såsom healers eller medier, kommer att känna att denna essens hjälper. Den kommer att hjälpa till att utveckla ett starkare och mer balanserat solar- plexus chakra och skapa en skyddssköld runt detta känsliga känslocenter, och bygga upp ett starkare aurafält så att alla "negativa" energier eller tankemönster som de möter helt enkelt kommer att rinna av de subtila kropparna och inte längre penetrera de känslomässiga sinnena. Detta ger dig utrymmet att öppna ditt hjärta mer, för när det är fullt öppet tillåter den Ovillkorliga Kärleken dig att känna din sårbarhet utan rädsla.

Relate

Nyckelord - Hjälper en att kommunicera med andra på ett mer öppet, ärligt sätt.

Denna essenskombination stödjer en expansion av medvetandet. Detta gör att vi kan förstå "saker" på ett djupare plan än innan, av t ex händelser i barndomen och följderna av dessa. Speciellt våra egna känslomässiga reaktioner som utvecklades som en följde av barnets överlevnadsreflexer. Som exempel; barnet som nekades sin fars kärlek. Detta barn reagerade genom att alltid försöka vara sin far till lags, allt för att vinna hans kärlek. Sedan växer barnet upp och blir vuxen omedveten om att barndomen skapat mönster som leder till att den vuxna projicerar ut samma mönster mot andra män. De blir de män som, lärt sig att förnedra och undertrycka andras behov till att alltid komma i andra hand. Detta "spel" kommer att pågå ända tills man "väljer" att bli medveten om de gamla mönstrena, bearbetar dessa för att slutligen vara helad. Då kommer man inte längre att attraheras av icke fungerande relationer utan istället öppna upp för relationer i harmoni, ljus och kärlek. Detta är bara ett exempel på ett reaktivt mönster som skapats i barndomen och som kommer att behöva helas.

Release

Nyckelord - Hjälper till att "släppa" känsloband, tillhörighet och behov.

Denna essens arbetar med att släppa känslobehov och energierna som skapar detta tillstånd, ett mönster som påverkar nästan hela mänskligheten. När vi höjer energin som vanligtvis är känd som "kärlek", från Solar-Plexus till Hjärtchakrat, kommer vi att skapa den högre frekvensen av Ovillkorlig Kärlek där känslomässiga behov inte existerar. Arketyper som behöver denna essens är "det behövande barnet" och " den behövande modern", men den hjälper oss alla att förlösa känslomässiga band med andra. Att släppa känslomässiga behov och tillhörigheter, även till dem som står oss närmast skapar djup healing av det Inre Barnet och är en av de mest kraftfulla saker vi kan göra. När vi utvecklar mer känslomässigt lösgörande kan vi stå i vår egen energi på ett mer balanserat och ovillkorligt kärleksfullt sätt.

Self Worth

Nyckelord - För att älska och värdesätta oss själva ovillkorligt.

När vi sanningsenligt värderar vår existens och våra unika individuella kvaliteter, kommer vi att bli ett uttryck för det Gudomliga här på Moder Jord. När vi känner oss värdiga och tillräckligt bra finns det inget behov av att sträva efter framgång i någon form, eftersom det kommer att komma lätt och helt naturligt från vår förmåga att vara känslomässigt ärliga med vilka vi verkligen är och från den ovillkorliga kärleken som vi anser vara vårt sanna jag. Vi kommer också att veta att vi kan uppnå vad som helst som vi känner oss ledsagade från hjärtat att göra. Denna essens kommer att hjälpa oss att utveckla mer Självkänsla, hjälpa oss att bli mer av vad vi i sanning är, lätt och utan ansträngning.

Simplicity

Nyckelord - Att omvandla ett överlogiskt och komplicerat sinne.

I dagens samhälle lär man ett barn i skolan att det är bäst att bli intellektuell och det är ett starkt fokus på behovet av att uppnå teoretiskt kunnande. Denna press är inte bara stressande, den kan också få oss att bli för mentala i vårt närmande till livet och också uppmuntra oss att förlora vår förbindelse med den naturliga världen, instinkter, känslor och intuition. När detta händer kommer vår vänstra hjärnhalva, den maskulina, rationella, intellektuella sidan, att blir för stimulerad och överbelastad, skapa stress, huvudvärk och oförmågan att koppla av. Idealiskt vore att ha en perfekt balans mellan vänster/höger hjärnhalva, båda sidor i harmoni och därmed komplettera varandra perfekt. Denna essens hjälper oss att återvända, hela mänskligheten, till det okomplicerade barnet som vi en gång var.

Soul Gifts

Nyckelord - Hjälper till att ingjuta större Gudomliga Själskvaliteter i vårt dagliga liv.

Denna essens är en av dem som hjälper oss att vara i kontakt med vår Själs uppgift. Denna uppgift hör till de gudomliga attribut som finns lagrade i vår sk blåkopia, vårt själsminne. Genom tidigare livserfarenheter har var och en utvecklat genuina talanger och gåvor beroende på vår egen specifika själs vandring. Vi har alla valt att lära oss om Villkorslös Kärlek genom att på olika sätt medvetet leva våra liv, genom att "lära" via olika rädslor, skuld eller andra egomönster. När dessa är besegrade väljer vi att utveckla glädje, fred, balans och många andra underbara egenskaper så som musicerande, artistskap, kunskap om örter, ja det som fyller oss med tillfredställelse. Förmågan att kommunicera med Änglar eller att bli bra på något hantverk är ofta "gamla kunskaper" som flödar genom inkarnationerna. Många av oss har inte ens börjat ta in de gåvor vi går och bär på i fördjupningen av vår själ. Denna essens öppnar upp dina gudomliga förmågor till medvetandet för att du skall kunna dra nytta av dessa nu på din gudomliga väg. Till glädje för dig själv och andra. Denna essens intas i samband med meditation för bästa resultat.

Soul Retrieval

Nyckelord - Hjälper till att återförena "försvunna" aspekter av ens personlighet som kanske har splittrats genom tider av chock, känslomässiga problem och trauman.

Denna essens underlättar ett återupprättande av själskontakt, ibland handlar det t o m om att "rädda själen" i detta liv eller bättre uttryckt rädda kontakten mellan kropp och själ men med själen i fokus. När livet har bestått av många svårigheter och chock och trauman är ett resultat så blir vi människor lätt ogrundade. Ett tillstånd som kan gå så långt att man inte vill vara "här". Personligheten förtränger eller vägrar se de mönster och händelser som är upphovet eftersom dessa i sin tur ger upphov till så mycket smärta och sorg. I denna process av förträngning/förkastande av en del av en själv, blir en splittring av helheten ett faktum och man känner sig inte hel som person. De smärtsamma minnena är oftast djupt begravda i ens undermedvetna där de väntar på att transformeras upp i det medvetna med ljus och kärlek som stöd. Processen att "dra upp" och medvetandegöra dessa förträngda och förkastade aspekter eller splittringen till att förenas med personligheten kallas Soul Retrival. Vilket innebär att man återupprättar gnistan av medvetande som har varit förträngd/förkastad , för att göra personligheten hel igen. Essensen stödjer återvändandet av det som varit förlorat och tar ännu ett steg till Helandet av det inre barnet.

Stillness

Nyckelord - Hjälper till att förlösa irritation och utvecklar mer tålamod.

I denna stressade värld är det lätt att känna att det inte finns någon tid att göra de saker som vi skulle vilja göra, eller att känna pressen av att stuva in så mycket som möjligt in i varje dag. I detta tillstånd har vi glömt att tiden är en mänsklig uppfinning som har förslavat oss. Otålighet leder till nervös spänning, gör vår kropp rigid, våra muskler spända, ger oss matsmältningsbesvär och en arg eller snäsande natur. När vi blir mer tålmodiga, kommer våra sinnen och kroppar att slappna av och vårt livstempo tycks sakta ner. Att ta sig "tid" att meditera varje dag hjälper vårt sinne att stoppa kapplöpningen och mer av vår andliga natur att utvecklas. Stillness Essensen kommer att hjälpa oss att utveckla mer tålamod med oss själva och med dem runt oss.

Truth

Nyckelord - Hjälper en att uttrycka sig själv klart, från hjärtat.

Ett barn pratar ofta ren, ovuxen sanning, ibland på bekostnad av andras känslor, endast för att de är rena, oskyldiga och inte har något att dölja och har ännu inte utvecklat dolda motiv, gömda agendan, svek eller förmågan att ljuga. Ett barn förlorar vanligtvis enkelhetens styrka, rättframt prat när det börjar att förstå att det inte är sättet att vinna människors gillande eller kärlek. Denna essens kommer att hjälpa oss att tala vår sanning från ett öppet hjärta ännu en gång. Genom att tala på detta sätt med ärlighet och integritet, är sanning inte skadlig för någon och hjälper alla att veta exakt hur vi känner, leder oss närmare vår sanning, det barnlika självet.

Vision

Nyckelord - Hjälper till att utveckla inre vetskap, inre seende, och intuition. Hjälper en att se den större bilden.

Många av oss kom in i denna inkarnation med de naturliga klärvoajanta andliga gåvorna, klarseende och känsloseende bara för att stänga dem genom att bli missförstådda i barndomen. Fler och fler barn föds nu med dessa gåvor för att hjälpa till att ta världen in i den nya gyllene tidsåldern av andlig sanning. Olyckligtvis är dessa barn fortfarande stämplade som konstiga eller störda i dagens samhälle och skapar stort obehag. Alla barn skall uppmuntras att prata om sina hemliga vänner, som kanske är en guide som hjälper till i de högre dimensionerna eller att lära sig lita på den förtjusande visionen av älvor som vecklar ut blommornas blad i trädgården. Denna essens hjälper till att försiktigt återställa vår inre vision och tänder på nytt minnet av vårt heliga syfte och Gudomliga Mission.

Inner Child Essens kort

Ett inslaget set av vackra illustrerade, färgade Inner Child kort för att komplettera Inner Child Essenserna. Korten kan användas som ett helande verktyg på sitt eget sätt, för alla Inner Child eller djupt känslomässigt healingarbete. De arbetar emellertid extremt bra när de används i samarbete med Inner Child Essenserna.

Doseringsanvisningar:

Ta 4-7 droppar direkt ur flaskan under tungan 2-4 ggr/dag, speciellt på morgonen och vid sänggåendet. Försök först 4 ggr per dag. De som är mycket känsliga kan börja med 2 ggr per dag. Iaktta dina tankar och känslor och notera alla förändringar som du känner. För bästa resultat ta direkt från flaskan, bör inte blandas. Det är bättre att ta essenser minst 10 min före/efter måltider eller mellan måltider.