De Gudomliga Harmoniessenserna är en utveckling av Kombinationerna av självbehandling, ett svar från behovet av ögonblicket, ett redskap som kan stödja vår inre resa i dessa tider av oerhörda möjligheter och expanderande medvetanden. Gudomlig harmoni är ett tillstånd av inre balans i vilken kropp, sinne, känslor och ande arbetar tillsammans som en integrerad helhet. Det är ett tillstånd där helheten är så mycket mer än summan av de individuella delarna, eftersom det är genom dess uppnående som nya dimensioner av visdom och uppenbarelse blir tillgänglig och som överglänser allt som tidigare upplevts.

De fyrtio essenserna i denna serie är uppdelade i fyra set som återspeglar de viktigaste områdena för oss alla att fokusera på när vi arbetar för att uppnå ett tillstånd av inre balans och helhet.

Set 1 - Omvandla grundkänslor

Set 2 - Omvandla trossystem

Set 3 - Utveckla positivism

Set 4 - Integrera andlighet

Set 1 - Transforming Core Emotions - Omvandla grundkänslor

Kombinationerna i denna grupp hjälper dig att försiktigt frigöra och omvandla gamla kristalliserade känsloenergier som lagrats i den emotionella kroppen och andra områden i ditt energisystem. När dina grundkänslor blir mer balanserade och flödar fritt kommer du att svara till livet i varje ögonblick i stället för att omedvetet agera ut gamla, för länge sedan glömda, scenerier. Var intonad till dig själv för insikterna som kommer att flyta in när essenserna gör sitt jobb, speciellt de som relaterar till vilket trossystem som helst som kan vara kopplat till de emotionella frågor som löses upp.

Feeling Worthy – Känna sig värdig

Omvandla värdelöshet

Indikationer - När det finns ett problem med att föda/nära sig själv eller djupa känslor av att man inte är lika bra som andra. Också för dem som lätt känner sig underlägsna, är väldigt känsliga för kritik eller kanske har en oförklarlig känsla av ofullkomlighet.

Om vi inte får tillräckligt med näring och en positiv uppfattning om oss själva från våra föräldrar i vår barndom kan det vara svårt att känna igen vårt medfödda värde och vår självkänsla när vi växer upp. Detta leder till känslan av att inte vara tillräckligt bra eller att inte vara OK på något sätt. Personligheten kan utveckla försvarsmekanismer såsom ett behov av att vara bra eller ett behov av att känna sig bättre än andra för att känna sig bekväm.

Forgiveness - Förlåtelse

Omvandla skuld

Indikationer - Brist på självkärlek, oförmåga att förlåta sig själv eller andra, fördömande av sig själv. För dem som känner skuld, som kanske bär på djupa känslor av ansvar för gamla "misstag" eller känner klander för något som inte kan identifieras medvetet.

Skuld är en känsla skapad när vi är oförmögna att förlåta oss själva för någon förfluten händelse eller situation. Vanligtvis är den ursprungliga orsaken för länge sedan begravd i vårt undermedvetna och skapar ett djupt oförklarligt behov av att återgälda någonting på något sätt. När vi är oförmögna att förlåta oss själva kan vi uppleva det svårt att förlåta andra. Att förstå att vi har valt händelserna och situationerna i våra liv för att skaffa oss möjligheter för vår själ att växa gör det enklare att förlåta och gå vidare. Denna kombination hjälper till att gynna en större känsla av villkorslös kärlek till sig själv och till andra. Den transformerar känslor av skuld och separation och för med sig större förening med Källan.

Healing Bereavement - Helande av smärtsam förlust

Omvandla sorg

Indikationer - Ett utmärkt stöd för de som medvetet sörjer förlusten av en kär närstående. Hjälper också att transformera begravd sorg och förlust som ger sig uttryck i en oproportionerlig rädsla av förlust eller en oförmåga att möta en annans sorg.

Sorg är en mycket kraftfull känsla och en som många människor är omedvetna om att de bär på. En djup förlust, oavsett om den är förorsakad av död, skilsmässa eller något annat, lämnar en chock i vårt energisystem. När vi är oförmögna att släppa de medföljande, mycket naturliga känslorna av sorg och ledsamhet, kommer dessa känslor att gradvis begravas djupare och djupare i det undermedvetna. Begravd sorg kan ofta kännas igen som en oförklarlig känsla av ledsamhet i hjärtat eller kanske som en rädsla för att skapa en äkta förbindelse med någon i hjärtat ifall smärtan av saknad upprepas. Ibland när arbete sker med denna känsla kan vi finna att roten till orsaken kommer från våra ursprungliga känslor av sorg av separation från vår tvillingsjäl. När vi förlöser och omvandlar dessa gamla minnen kan vi öppna våra hjärtan och förstå att vi alltid har varit kopplade till Helheten.

Inner Calm – Inre lugn

Omvandla rädsla

Indikationer - Djupa mönster av oro och rädsla, möjligtvis manifesterade som extrema panikattacker eller fobier. Att ha svårt att möta speciella situationer i livet eller att uppnå sin fulla potential tyder på underliggande rädslor.

Rädsla är en känsla som är djupt begravd i det mänskliga kollektiva medvetandet som påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Det är en känsla som har utvecklats som ett direkt resultat av vår förlust av medvetenhet om oss själva och en odelbar del av en Skapelse som har kärlek som sin grund. Hur hårt vi än försöker att övertyga oss själva om denna sanning har de flesta av oss emellertid haft upplevelser som fått oss att tro motsatsen, och lämnar oss med djupt begravda omedvetna trauman som fortsätter att vara källan till våra vardagsrädslor tills de väcks till medvetande och omvandlar den närbesläktade energin. Våra rädslor är den svagaste länken i vår personlighet och påverkar djupt vår balans och vårt välmående och även vår förmåga att nå vår fulla potential som mänskliga varelser. Denna essens frigör rädslor.

Inner Certainty – Inre säkerhet

Omvandla tvivel

Indikationer - Ett behov av att återställa grundkänslorna såsom tro och tillit. Känslor av pessimism, cynism eller tvivel på sig själv eller universum.

Tvivel är en känsla som är skapad av förlusten av medveten förståelse av vår förbindelse med Helheten. När vårt medvetande stänger av blir vi isolerade och strandsatta i personligheten, utan tillgång till den större bilden av livet. För några kommer denna mycket försvagande känsla till ytan när livets händelser synbarligen inte går den väg som personligheten tycker att de skulle gå fastän allt, från själens synvinkel, är precis som det ska vara. Tvivel kan också vara en av de försvarsmekanismer som personligheten använder omedvetet för att undvika behovet av förändring. Denna kombination kommer att hjälpa till att omvandla tvivel till inre säkerhet och hjälpa dig att se livet från en vidare synvinkel.

Inner Freedom – Inre frihet

Omvandla fördömande

Indikationer - För dem som har en stark inre kritik och som lätt fastnar i fördömande eller kritiserande situationer. Också för dem som känner rädsla för andras fördömande eller lätt känner sig kritiserade.

Toleransenergin i sin obalanserade form bär med sig potentialen för oss att vara både fördömande och kritiserande, antingen mot andra eller oss själva. Intolerans är en mycket vanlig känsla idag eftersom vi lever i ett samhälle som starkt identifierar sig med polariteten "rätt" eller "fel". För de flesta av oss förstärktes denna modell av vår uppfostran i barndomen. Sett från ett högre perspektiv håller emellertid endast fördömelse oss i medvetandets polaritet och kväver vår andliga tillväxt. Att öppna våra hjärtan och utvidga tolerans till oss själva tillåter oss att komma ihåg att det inte finns något rätt eller fel sätt att göra saker, endast ett val i varje stund om hur vi uttrycker vår eget unikum. När vi tillåter denna uttrycksfrihet inom oss själva kommer det att bli lättare att inte döma sig själv eller andra.

Inner Joy – Inre glädje

Omvandla förtvivlan

Indikationer - Hjälper till att lösa upp lägre känslor såsom förtvivlan och hopplöshet samt förlöser blockeringen till det naturliga flödet av högre känslor såsom glädje och lycka. Understödjer alla som behöver skapa mer inre glädje och ljus.

Förtvivlan och misströstan är känslor som är skapade när vi är oförmögna att anknyta till vårt eget inre ljus. Djupa traumatiska upplevelser som känns överväldigande för personligheten kan ibland resultera i att vi väljer att stänga av delar av oss själva. Dessa upplevelser är ofta begravda sedan länge i tidigare inkarnationer eller i barndomen, men såren finns fortfarande där med resultatet att vi känner oss separerade och ensamma eftersom vi inte känner oss fullkomliga. Glädje är en känsla som utvecklas när vi har förmågan att förena oss med och uttrycka vårt sanna jag. För att återanknyta till vår egen medfödda inre glädje måste vi först släppa de känslor av förtvivlan och misströstan som vi bär på på ett djupt och omedvetet plan. Dessa känslor kan gömma många sinnesstadier och känslor som varierar från en difus banal känsla till ett stort svart hål av förtvivlan som det känns som att det inte finns någon väg ut ur. Denna kombination kommer att hjälpa dig att lösa upp och släppa de djupt belägna mönster som bidrar till dessa känslor.

Inner Peace – Inre frid

Omvandla ilska

Indikationer - Känslor som lätt utlöses i ilska och vrede, oförmåga att ta hand om ilska hos andra eller en tendens att dra till sig arga personer i sitt liv. Också när det finns en svårighet att knyta an till vilken känsla som helst.

Ilska är en mycket normal mänsklig känsla. Den kan också vara den svåraste känslan för oss att äga och balansera. Detta härrör ofta från en barndom som betraktades som "dålig" eller olämpligheten att uttrycka ilska eller raseri. När det saknas positiva riktlinjer om hur man tar hand om dessa mycket naturliga känslor bär många människor på undertryckt ilska och raseri, vilka de antingen är rädda att uttrycka eller knappt är medvetna om eftersom de har begravt dem så djupt. Denna begravda ilska kan ofta uppträda som ett hinder för att kunna förlösa andra känslor som ligger djupare.

Restoring Patience – Återställa tålamod

Omvandla otålighet

Indikationer - Djupt rotade mönster av otålighet, frustration och irritation som gör det svårt att relatera till andra på ett fridfullt sätt och med förståelse. En tendens att "göra ett stort nummer" av den minsta provokation.

Otålighet och frustration är mycket vanliga känslor i dagens snabbt föränderliga värld då det är lätt att glömma att det finns en plats och tid för allting om vi bara följer vår inre rösts beredvillighet hellre än kraven från vår personlighet. Otålighetens energi hindrar oss från att vara i ögonblicket fullt ut och agerar ofta som ett försvar mot att behöva vara stilla och möta det emotionella kaos som pågår i vår inre värld. De som har detta mönster kommer mycket starkt att känna svårigheter i att relatera till andra och känner sig tillslut isolerade i sin egen värld.

Self Responsibility – Ansvar för självet

Omvandla bitterhet

Indikationer - För dem som tycker att det är svårt att ta fullt ansvar för sig själva och föredrar att skylla på andra för sina problem och svårigheter i livet. Också känslor av bitterhet eller en känsla av att "livet är orättvist".

Bitterhet är känslan som byggs upp när vi är oförmögna att äga och uttrycka våra känslor av ilska, raseri och sårbarhet. Den stänger hjärtat och blockerar effektivt vår förmåga att förlåta eller att se det högre perspektivet av händelserna i våra liv. Djupt begravda känslor av bitterhet vad gäller förflutna situationer leder till en tendens att skylla på andra för de märkbara motgångar som drabbar oss och den ofta omedvetna tron på att vi är offer för omständigheterna. Denna kombination hjälper till att lösa upp och omvandla medvetna eller omedvetna känslor av bitterhet och uppmuntrar förlåtelse och ansvar för självet i alla områden i livet.

Set 2 - Transforming Belief Patterns - Omvandla trossystem

Trossystem skapas när känsla och tanke kombineras med en tillräcklig skärpa av avsikt. Kraftfulla övertygelser formar den verklighet vi skapar i våra liv, både individuellt och kollektivt. Positiva livsförhöjande övertygelser är viktiga för vårt välbefinnande, så om detta äventyras på något sätt kan det vara en signal på att upptäcka våra omedvetna övertygelser, eftersom det ofta är våra mest inflytelserika och aktiva övertygelser som ligger under ytan i vårt dagliga medvetande. Djupt verkande essenskombinationer är ett utmärkt sätt att försiktigt hjälpa till att framkalla gamla inrotade övertygelser till att bli fullt medvetandegjorda så att vi kan bedöma och få dem att återspegla våra verkliga val.

Auric Protection - Auraskydd

Skapa säkra gränser

Indikationer - Överkänslighet - känslan av att vara styrd av andras känslor och tankar.

Dränerad på energi runt andra, speciellt i folksamlingar. Känna sig attackerad av andras tankesätt eller oförmögen att urskilja egna känslor från andras. Mycket svaga gränsdragningar.

Överkänslighet är ett stort mönster för många av oss och ofta relaterad till undermedvetna övertygelser om våra gränsdragningar till andra och världen runt oss. Många människor har ett omedvetet mönster som talar om för dem att det är säkrare om de inte skapar starka gränsdragningar, medan andra har en förvriden syn på tjänande som omedvetet hindrar dem från att etablera hälsosamma gränsdragningar. Detta mönster kan också relatera till gamla upplevelser av skymfning eller situationer där vi har varit förföljda för att vi stått i vår egen kraft. Att ta ansvar för vårt eget energiutrymme är ett viktigt första steg när arbete sker med detta mönster. Auraskyddsessensen har hjälpt många människor att känna igen och definiera sin egen energi i förhållande till andra. Detta är ofta första gången som de har kunnat göra denna åtskillnad och det resulterar både som en uppenbarelse och lättnad över att veta att de har tillåtelse att ha ett eget energiutrymme.Aurafältet kan också försvagas av chock, trauma, överdrivet användande av alkohol och droger, sjukdom och överdrivna emotionella behov.

Being Present – Vara närvarande

Bli grundad

Indikationer - Lätt att "flippa ut", ogrundad, kanske flyta iväg in i en drömvärld av "tänk om" som gör det svårt att vara närvarande och fokuserad. Också svårt att starta/avsluta jobb.

En bra förbindelse med jorden - en bra grundning - är nödvändigt för oss för att vara fullt närvarande och också för att vi ska kunna fungera effektivt varje dag i livet.

I en värld som domineras av den vänstra hjärnhalvans orienterade sinnesaktiviteter har det blivit alltför lätt för oss att bygga upp livsmönster antingen i det förflutna eller i framtiden och att därmed förlora förmågan att vara fokuserad och närvarande i varje stund. Detta betyder att vi ofta helt enkelt agerar ut gamla mönster i våra liv hellre än att göra nya val baserade på vad som verkligen händer i vår värld NU. Detta är ett sådant omedvetet mönster för några människor att de inte ens lägger märke till att de lever sina liv med "autopilot".

Denna kombination kommer att hjälpa till att omvandla de underliggande mönster som hindrar oss från att vara fullt närvarande i stunden.

Feeling Safe – Känna trygghet

Lita på livet

Indikationer - För dem som aldrig känner sig trygga eller kanske har en upplevelse av en hotande undergång. Det kan också vara svårt att klara av och anpassa sig till förändringar eller att man lider brist på tilliten; att vi alltid kommer att vara omhändertagna.

Den undermedvetna övertygelsen att "världen inte är trygg" är en djupt rotad föreställning som ger ett försvagande mönster för många människor. Den blockerar effektivt vår förmåga att känna igen vår förbindelse med det universella flödet och bidrar till separationskänslor och sårbarhet. Denna övertygelse har ofta sina rötter i upplevelser av plötslig död eller förlust i tidigare inkarnationer som har lämnat oss med oprocessad rädsla, chock och trauma. Den begränsar då vår förmåga att känna trygghet och att fullt ut lita på flödet i livet i detta liv. Du kanske känner igen detta som en vag otillbörlig känsla av att någonting hemskt "lurar runt hörnet". Denna kombination kommer att försiktigt hjälpa till att förlösa och omvandla dessa gamla minnen och ger dig därmed möjligheten att se livet från ett nytt kraftfullt perspektiv.

Healing Abuse – Helande av missbruk

Upplösa trauma

Indikationer - Ett utomordentligt stöd för dig som medvetet arbetar med saker som relaterar till missbruk. Hjälper också till att omvandla mer undermedvetna mönster som kanske manifesterar sig som en cykel av missbrukssituationer eller relationer, eller en stark offermentalitet.

Djupt begravt trauma från förflutna missbrukssituationer kan skapa ett omedvetet mönster av att "saker händer mig" eller "jag är ett offer för omständigheter". Som alla övertygelser kan detta vara en självuppfyllande profetia som drar till sig ytterligare upplevelser av samma slag. Mod, medkänsla och förlåtelse behövs för att förlösa dessa gamla minnen och förändra mönstren. Det är inte en ovanlig upplevelse i dessa dagar av stigande medvetenhet att tidigare förtryckta barndomsminnen av missbruk av något slag börjar komma till ytan. Några av dessa minnen relaterar till upplevelser i tidigare liv, i varje fall kommer Helande av missbruks-kombinationen att hjälpa till att försiktigt förlösa de gamla begravda känslorna med tillhörande trossystem och lämna dig fri att göra nya val.

Healing Relationship – Helande av relationer

Återställa intimitet och tillit

Indikationer - För de som har svårt att behålla intima relationer och kanske känner en brist på närhet eller oförmåga att ha tillit till relationen.

Allting i våra liv är på något sätt reflexioner av vårt eget medvetande och våra nära relationer är inget undantag. Detta gör dem både till en möjlighet för växande och en utmaning eftersom det inte går att fly från återspeglingen av våra djupaste mönster. Många av oss bär på djupa sår i hjärtat, hopsamlade från våra upplevelser i förflutna relationer som vi omedvetet bär med oss till våra framtida relationer. Dessa blockerar oundvikligen vår förmåga att behålla en intim kärleksrelation därför att vi inte har förmåga att ta emot kärlek på ett sant och öppenhjärtigt sätt. Då byggs försvarsmönster upp i relationen och skapar barriärer till intimitet eftersom varje person projicerar sina smärtsamma förväntningar på den andre. Denna kombination kommer att hjälpa dig att förlösa dessa gamla mönster och göra det lättare att skapa mer kärlek och tillit i dina relationer.

Inner Harmony – Inre harmoni

Avkoppling

Indikationer - För dem med ett evigt upptaget sinne. För mycket aktivitetsorienterade personer som vanligtvis arbetar för mycket eller tycker att det är svårt att "stänga av", vila eller riktigt koppla av. Fysisk, emotionell eller mental spänning.

Sann avkoppling är ett tillstånd då inre harmoni skapas i föreningen av hjärta och sinne, ett tillstånd av balans i vilket hjärtat är en jämställd partner med sinnet. I dagens aktivitetsorienterade samhälle har det viktiga erkännandet av denna balans gått helt förlorad, med resultatet att många människor strävar för mycket i den yttre världen och kan inte längre sakta ner tillräckligt för att meningsfullt knyta an till sig själva på ett inre plan. Detta mycket vanliga mönster manifesterar sig ofta som onödig fysisk, emotionell och mental spänning, ett överaktivt sinne eller en oförmåga att koppla av och "stänga av". Denna kombination kommer att hjälpa till att främja ett inre avslappningstillstånd där nya perspektiv blir möjliga när sinnet och hjärtat finner balans.

Letting Go – Släppa taget

Upplösa tillhörighet

Indikationer - Emotionell smärta orsakad av separation, skilsmässa eller dödsfall. För mycket känslomässig tillhörighet, att hänga kvar i gamla relationer, sökandet av kärlek.

Ett av de mest vanliga mönstren av alla kommer från en övertygelse som baserar sig på ett missförstånd i vår relation till kärlek. Det är en generell missuppfattning att kärlek är en känsla som framkallas av någon eller någonting utanför oss själva hellre än en naturlig del av vår varelse. Det är ett mycket djupt inrotat föreställningsmönster som hålls på plats av många förgångna separationsupplevelser, sorg, rädsla och förlust. På ett personligt plan leder detta till ohälsosamma känslomässiga förhållanden till människor och situationer som ofta karaktäriseras genom kontrollspel och medberoende relationer. Det får oss att hålla kvar gamla relationer för länge antingen för att det känslomässigt känns för smärtsamt att släppa taget om dem eller därför att vi inte vill tillfoga den andre smärta. Släppa taget-kombinationen kommer att hjälpa till att försiktigt förlösa gammal känslomässig smärta och lämnar dig starkare och mer kapabel att skapa sanna kärleksfulla relationer.

Open to Receive – Öppen för att ta emot

Skapa överflöd

Indikationer – För dem som försöker skapa större överflöd - oavsett om det är i form av pengar, kärlek, glädje eller andlig förbindelse. Omvandla fattigdomstänkande.

Det omfattande kollektiva trossystemet av att det inte "finns nog" är roten till många problem i vår värld idag. Högst sannolikt är det den stora obalansen i hur vi formar planetära resurser. På en individuell nivå kan denna tro på "fattigdomstänkande" leda till att vi får uppleva brist på pengar, glädje, kärlek, vänskap, arbete etc i våra liv. Alla manifestationer av detta mönster är indikationer på att sinnet inte tillåter hjärtat att komma ihåg dess förbindelse med Källan. Från hjärtats perspektiv är sant överflöd en integrerad del av vår förbindelse med Källan och tillgänglig hela tiden. Många av oss bär emellertid på undermedvetna mönster som effektivt blockerar vår förmåga att koppla oss till detta viktiga Gudomliga flöde. Ofta innebär brist på förståelse i flödet, från vår sida, att vi antingen inte är öppna att motta det eller så förstår vi inte hur vi skall använda det och föra det vidare. Denna kombination kommer att hjälpa dig att omvandla det gamla mönstren som hindrar dig från öppnandet av ditt hjärta för att anknyta till ditt flöde av Gudomligt Överflöd i alla dess former.

Sexuality - Sexualitet

Komma ihåg oskuld

Indikationer - För den som har svårighet att uttrycka sin sexualitet på ett öppet, naturligt och balanserat sätt.

Oskyldigt och spontant uttryck av vår kärlek till en annan människa genom sexuellt uttryck är en vacker form av kommunikation som vi bara kan uppleva när vi är i fysisk form. Sorgligt nog har många människor svårigheter att fullt ut använda sin sexuella energi beroende på de många restriktiva och begränsade trossystem som har kommit att bli en del av vårt kollektiva medvetande genom historien. Blockeringar i de känslomässiga och mentala kropparna som relaterar till vår sexualitet resulterar i en oförmåga att vara fullt kreativ och gör det svårt att relatera till andra på ett naturligt och spontant sätt. Sexuell energi är en kraftfull kraft som, när den kombineras med ett öppet hjärta, fullständigt kan omvandla vår förmåga att kommunicera i våra inre och yttre världar. Denna kombination hjälper till att omvandla dessa gamla mönster och ger ny balans och frihet.

Transforming Addiction - Omvandla missbruk

Upplösa beroende

Indikationer - För dem som behöver stöd att omvandla alla sorters missbruksbeteenden.

Övertygelsen om att någonting utanför oss själva kan få oss att må bra är ett stort mönster för många människor idag. Det är ett symtom på förlusten av kontakten med våra hjärtan och en konsekvens av tillit till våra sinnen som ett sätt att leva livet. I detta tillstånd blockeras vårt naturliga känsloflöde och vårt sinne skapar ständigt vägar som håller vår uppmärksamhet borta ifrån obehagliga och ofta omedvetna känslor av separation. För några människor är det mycket djupa familjemönster som leder till utvecklandet av tvångsmässiga beteendemönster som ofta är plågsamma och destruktiva för alla inblandade. Några av de mest vanliga kända former av detta är beroende av tobak, nöjesdroger, spel, alkohol och mat. Det finns emellertid nästan obegränsade sätt på vilka vi kan uppleva detta mönster - mer subtila exempel kan ses i ett överdrivet behov av television, musik, motion eller t o m meditation när det blir extremt.

Denna essens kommer att hjälpa till att bearbeta de underliggande problemen och föra med sig lugn och förståelse.

Set 3 - Developing Positivity - Utveckla positivism

Allt som vi tänker och känner bidrar till vår energisignatur, som bestämmer livskvaliteten som vi upplever, så även förmågan för kropp, sinne, känslor och ande att fungera som en integrerad helhet. Desto mer balans vi kan ge till personligheten desto större blir vår kraft att framkalla positiv förändring i både våra inre och yttre världar. På ett kollektivt plan delar vi ett gemensamt medvetande som vi alla bidrar till och från vilket vår kollektiva verklighet skapas. När var och en av oss gör ett medvetet val att göra vårt bidrag positivt och kärleksfullt blir det lättare för alla att uppleva enhet och balans. De följande essenserna erbjuder assistans med att utveckla positiva personliga kvaliteter.

Clarity - Klarhet

Släppa förvirring

Indikationer - För dem som lätt hamnar i mental förvirring och kanske känner sig oförmögna att "se skogen för alla träd" eller att koppla samman frågeställningar med klarhet.

Tankens klarhet och förmågan att vara objektiv är viktiga kvaliteter eftersom de tillåter oss att få tillgång till det högre sinnets och vår själs perspektiv. När känslor såsom rädsla blockerar den mentala kroppen kan vi ibland uppleva ett tillstånd av förvirring som inte tillåter oss att se det större perspektivet av händelser i våra liv, speciellt de som vi upplever som utmanande. I detta tillstånd är vi instängda i det lägre sinnets nära perspektiv och kan se oss själva uppleva ett mycket obekvämt tillstånd av förvirring, i vilket vi är oförmögna att få ett positivt perspektiv på vår situation. Några som har behov av denna kombination är de som har en tendens att förlora sitt humoristiska sinne i tider av stress medan andra kan uppleva extrema känslomässiga tillstånd eller hysteriska utbrott. Denna essens kommer att hjälpa till att skingra förvirring och återställa klarhet.

Concentration - Koncentration

Skapa fokus

Indikationer – För dem vars uppmärksamhet lätt skingras, vilket gör det svårt att koncentrera sig eller fokusera på en sak i taget. En jättebra kombination för studenter som studerar till examina där extra fokus behövs.

Koncentration är ett tillstånd av inre positivt fokus som erfordrar ett lugnt sinne och balanserade känslor för att hållas vid liv. I dagens värld finns det ändlösa förströelser som uppmuntrar oss att fokusera vår uppmärksamhet utanför oss själva, med resultatet att de positiva kvaliteterna av inre fokus och koncentration ofta inte är tillräckligt utvecklade när vi växer upp. Detta påverkar vår förmåga att fungera i den yttre världen lika väl som i vår inre värld. Denna kombination kommer att gynna förmågan att fokusera och koncentrera sinnet, skapa en större känsla av inre centrering.

Confidence - Tillit

Återställa självkänsla

Indikationer - För dem som saknar tillit till sina egna förmågor, påverkar möjligtvis deras förmåga att gå vidare i livet eller att pröva nya saker.

Sann inre tillit och självkänsla stammar från en djup kunskap om vår förbindelse med Källan och en acceptans av oss själva som multidimensionella varelser med unika gåvor och talanger till vårt förfogande. Många av oss bär på mönster, medvetet eller omedvetet, som underminerar vår naturliga självkänsla och blockerar vår förmåga att manifestera vår fulla potential i världen. Dessa kvaliteter har ofta inte blivit tillräckligt understödda och uppmuntrade i barndomen och lämnar en underliggande känsla av otillräcklighet senare i livet. Denna essens kommer att hjälpa till att hela de relaterade underliggande frågeställningarna och återställa ett positivt tillstånd av självkänsla.

Creativity - Kreativitet

Återställa individualitet

Indikationer - Hjälper dem som har dragit sig tillbaka och som ser ut att inte kunna känna igen sin individualitet eller uttrycka sin kreativitet.

Sann kreativitet kommer från ett inspirationsflöde tillgängligt från vår själ när sinne och känslor är balanserade och vårt hjärta är öppet för att ta emot. Kreativitet är i huvudsak en egenskap från högra hjärnhalvan och blir lätt blockerad när denna inte respekteras och förstås. För att uttrycka vår kreativitet fullt ut måste vi också vara beredda på att känna igen och värdera vår egen individualitet och gåvorna som vi har att erbjuda till världen. Brist på att förstå detta och ett utbildningssystem som vanligtvis värderar vänstra hjärnhalvans inlärning före högra hjärnhalvans kreativitet har fått många av oss att bli frustrerade och desillusionerade över våra kreativa förmågor. Denna kombination kommer att hjälpa till att omvandla dessa gamla energier och frisläppa din naturliga kreativitet.

Decisiveness - Beslutsamhet

Iståndsätta val

Indikationer - För dem som är oförmögna att göra bestämda beslut och hålla sig till dem. Det kan vara en tendens att undvika att göra viktiga beslut eller att söka support från andra för att rättfärdiga sina val.

Förmågan att göra våra egna val och agera efter dem är självklart viktigt för att utveckla positivism och självkänsla. Många människor har emellertid svårt med detta område därför att de inte blev uppmuntrade att utveckla denna kvalitet under den tidigare delen av sina liv. Barn blir alltför ofta hindrade att genomföra sina egna val och beslut därför att en förälder eller andra inflytelserika personer i deras liv trodde att de visste bättre. Många människor bär också på omedvetna minnen från förflutna livssituationer där de har märkt att ett beslut som de gjorde tidigare ledde till svårigheter eller t o m katastrof, som gjort det svårt för dem att anamma beslutsamhetens positiva effekt.

Emotional balance - Känslomässig balans

Återställa känslomässig balans

Indikationer - För dem som upplever ombytliga känslor, överdrivna humörsvängningar eller svårighet att förbli lugn och balanserad i känslomässigt laddade situationer.

Förmågan att förbli emotionellt balanserad och lugn, vad som än händer runt oss är ett viktigt element för att utveckla positivism. Om vi känner obehag inför att uttrycka våra egna känslor, speciellt de som vi tycker är mindre positiva, kommer de tillslut att begravas, vilket kan skapa obalans i det sakrala och i solar plexus chakrana. Vanliga upplevelser i och med detta problem är känslor av överkänslighet och sårbarhet i förhållande till andra människors känslor eller den allmänna känslan att du alltid befinner dig i en känslomässig berg- och dalbana. Denna essens kommer att hjälpa till att stödja ett försiktigt frisläppande av begravda känslor och skapa en grund för större känslomässig balans och ett frigörande av fysisk spänning i mag- och solar plexus områdena.

Inner Strength – Inrestyrka

Återställa inre beslutsamhet

Indikationer - För dem som känner att de behöver stärka sin viljekraft eller inre styrka och beslutsamhet att stå i sin kraft eller att möta spörsmålen i sitt liv med positivism.

För de flesta av oss finns det områden i våra liv där vi ibland tycker att det är svårt att stå i vår egen kraft fullt ut och i dessa situationer kan det vara lätt att känna att vi saknar den nödvändiga inre styrkan och beslutsamheten. När vi har ett behov av att utveckla dessa positiva kvaliteter kommer vår själ att erbjuda oss möjligheter i livet som tvingar oss att konfrontera frågeställningen. Det kan kännas mycket obehagligt när vi möter utmaningar som presenteras för oss på detta sätt, men också väldigt lönande eftersom vi ser vår inre styrka och beslutsamhet växa med varje ny upplevelse. Denna essen hjälper till att stärka och främja kvaliteterna såsom inre beslut, styrka, mod och beslutsamhet.

Motivation - Motivation

Utveckla inspiration

Indikationer - För dem som känner att de brister i positiv motivation eller inspiration till sitt eget liv.

Inre motivation är kraften som vi använder till att påbörja handling i våra liv. När vår kropp, sinne, känslor och ande arbetar i harmoni med varandra, förser inspirationen, som flödar igenom från vår själ, rörelseenergin som fyller på inre motivation. Emellertid, när detta positiva flöde reduceras eller stoppas av någon anledning, kan vi uppleva känslor av stagnation, apati och inaktivitet därför att vi saknar motivationen att göra positiva handlingar i våra liv. Detta är olyckligtvis en vanlig erfarenhet för många eftersom det är ofta som vår barndom och utbildningserfarenheter inte har uppmuntrat oss att agera med vår individuella kreativa inspiration. Denna essens kommer att hjälpa till att försiktigt frisläppa och rensa blockeringarna som ledde till dessa hindrande känslor och ge förnyad inspiration och motivation.

Spontaneity - Spontanitet

Fria det inre barnet

Indikationer - För dem som söker återvinna spontaniteten och ett barns oskyldiga glädje. Hjälpsam för dem som medvetet arbetar med att hela sitt inre barn eller behöver hjälp med att komma i kontakt med det.

När vi har erfarenheter i barndomen som vi uppfattar som känslomässigt svåra eller t o m farliga på något sätt, drar sig en del av oss undan för att klara av situationen och är då oförmögna att växa och mogna. Som vuxen kan man då känna sig ofullständig eller oförmögen att fungera fullt ut i några områden i sitt liv. Detta manifesterar sig ofta som en oförmåga att svara upp till livet med positivism, spontanitet och glädje. Denna kombination kommer att hjälpa dig att återanknyta till ditt inre barn för att helas och förlösa olösta minnen, känslomässiga frågeställningar och rädslor från barndomen. När det inre barnet är förlöst att "leka" igen kommer den vuxne också att bli fri.

Thankfulness - Tacksamhet

Utveckla tacksamhet

Indikationer - För dem som önskar expandera den positiva kvaliteten av tacksamhet och ödmjukhet i sina liv.

Tacksamhet är en av de mest livsförhöjande och positiva attityderna som är tillgängliga för oss. När vi är sant tacksamma för absolut allt i våra liv, vad det än är för något, då står vi vid dörröppningen till frihet eftersom vi har förstått att vi har ansvar för händelserna och situationerna som vi drar till oss i våra liv liksom hur vi svarar på dem. När vi erkänner och accepterar vårt skapande med tacksamhet skapar vi möjligheten för oss att lösa upp det gamla och omvandla det till något nytt och positivt. Att välsigna allt i ditt liv med tacksamhet, vad det än är, är otvivelaktigt en utmaning men det är också dörröppningen till självmästerskap. Denna essens hjälper till att främja kvaliteten tacksamhet.

Set 4 - Integrating Spirit - Integrera andlighet

Vår ande eller själ är den delen av oss själva som existerar utanför vardagsverkligheten, såsom vi i allmänhet förstår den. Den är emellertid en mycket viktig aspekt av vårt multidimensionella själv eftersom den bär vibrationerna av vår sanna essens och är en vital länk till vår förbindelse med Källan. Blåkopian för den optimala riktningen i vårt liv är lagrad på själsnivå liksom våra erfarenheter, gåvor och talanger från andra livstider. Att integrera anden i våra liv genom att medvetet hedra förbindelsen med vår själ är livsviktigt om vi ska kunna glädja oss åt harmoni, balans och välbefinnande. Det kan behövas tålamod och hängivenhet att stärka länken mellan personligheten och själen som tillåter dem att arbeta som en enhet. Det är nödvändigt för personligheten att skapa balans till det polariserade medvetandet i vilken den har levt och att öppna dess hjärta och acceptera kärleken och själens högre perspektiv som den guidande kraften i dess liv. Att göra detta och hedra denna inriktning öppnar upp möjligheter som personligheten inte skulle kunna drömma om själv. Alla kombinationerna i denna sektion är skapade för att hjälpa till att stärka personligheten och själsförbindelsen samt att underlätta en större grad av gudomlig harmoni.

Female essence - Feminin essens

Stärka kvinnlighet

Indikationer - Stärker och balanserar den inre kvinnliga energin i både män och kvinnor. Löser upp gamla mönster som hindrar det fulla användandet av kvinnliga kvaliteter såsom kreativitet, intuition och närande.

Denna kombination kommer att hjälpa till att lösa upp alla hinder, fördomar och mönster som har formats i personligheten runt uppfattningen av den kvinnliga principen som hindrar full acceptans och användning av denna energi i ditt liv. Detta tillämpas likvärdigt för män såsom för kvinnor. Kvinnliga kvaliteter är de som kommer från den högra hjärnhalvan såsom kreativitet, intuition, visdom, hjärtöppnande och givande. Den sårade kvinnligheten ger sig ofta tillkänna såsom en svår relation till sin biologiska mamma eller mammafigurer i allmänhet. Ett motstånd mot att fullt ut hedra kvinnliga kvaliteter såsom intuition, närande och kreativitet i dig själv eller andra, tillsammans med en känsla av orättvisa, ilska och kanske rädsla för det sätt som kvinnor har blivit behandlade i det förflutna, kan också vara den inre kvinnliga energins skadeindikationer.

Healing Family - Helande av familjen

Upplösa familjefrågeställningar

Indikationer - När det finns ouppklarade känslomässiga frågeställningar som relaterar till nuvarande eller tidigare familjesituationer. Främjar tillit och öppen kommunikation.

Våra familjer har valts omsorgsfullt av oss innan inkarnation för att sörja för maximal tillväxt för själen och lösa upp karma, även om vi vanligtvis har glömt detta när vi får upplevelsen i livet. Om vårt familjeliv förser oss med situationer som vi uppfattar som känslomässiga utmaningar eller smärtsamma på något sätt, såsom dödsfall eller skilsmässa, kan vi utveckla hinder mot att kommunicera eller känna tillit, som omedvetet påverkar vår villighet och förmåga att öppna kommunikationskanalen till vår själ eller till de guider och lärare som kan hjälpa oss med vår livsresa. Använd denna essens för att hjälpa till att rensa och omvandla dessa gamla minnen.

Inner Focus - Inre fokus

Förhöja meditation

Indikationer - För dem som behöver hjälp att lugna sinnet och känslorna för att fördjupa meditationens upplevelse.

För de flesta människor är någon form av meditation eller kontemplation en viktig del för att bygga upp en stark förbindelse mellan personligheten och själen. Det vanliga målet med alla former av meditation är att stilla sinnet och lugna känslorna för att få ett utrymme där vi lättare kan förenas med vårt hjärta och visdomen i vår själ. Det erfordras intention, fokus och praktiserande och det kan vara alltför lätt att låta sig distraheras av den yttre världen och glömma sitt inre fokus. Denna kombination kommer att hjälpa dig att hitta de inre vägarna som kommer att fördjupa din upplevelse av meditation och skapa en större känsla av centrering och förbindelse med din själ.

Inner Unity - Inre enhet

Maskulin/feminin integration

Indikationer - Integrerar och håller samman de inre maskulina och feminina polariteterna och skapar större själsgemenskap. Hjälper dem som upplever svårigheter med balans i relationer, avvisande, övergivenhet eller brist på själsförbindelse.

När den inre mannens och den inre kvinnans energier båda hedras och används likvärdigt kompletterar de varandra så att den maskulina kraften, styrkan och handlingen balanserar den feminina inspirationen, kreativiteten och visdomen genom hjärtat. Att integrera dessa två inre energier att arbeta som en enhet skapar en djupgående förändring i medvetandet som är grunden till en mycket större integration av själsenergi i ditt vardagsliv. När fler av oss når detta stadium av inre enhet kommer det att hela splittringen mellan den maskulina och feminina polariteten som är roten till så många problem i vår yttre värld. Brist på enhet mellan dessa två energier kan få oss att söka efter den avvisade energin i våra yttre relationer och skapa medberoende, olycka och en känsla av inre tomhet.

Inner Wisdom - Inre visdom

Förena hjärta och sinne

Indikationer - Hjälper till att återställa länken mellan hjärta och sinne samt understödjer en större förbindelse med vår själ och naturlig inre visdom.

I vårt själsminne är all kunskap lagrad som vi tidigare har förvärvat och också de gåvor och talanger vi har utvecklat genom våra många inkarnationer. Denna personliga databank är källan till vår inre visdom men blir endast tillgänglig för oss när vi tillåter själen att bli den guidande kraften i våra liv. Det som är mest viktigt med detta är förmågan att koppla samman sinnet med hjärtat, så att sinnet tjänar de intressen som hjärtat har hellre än vice versa. Innan vi hedrar det större perspektivet som hjärtat har och dess förbindelse med vår själ genom den högra hjärnhalvan kommer vi alltid att vara begränsade i vår uppfattning av världen. Denna essens hjälper till att arbeta fram en länk mellan sinne och hjärta och öppnar dörrarna till källan av vår inre visdom.

Loving communikation - Kärleksfull kommunikation

Sant självuttryck

Indikationer - För dem som tycker det är svårt att uttrycka sina sanna känslor på ett öppenhjärtigt sätt, speciellt i nära relationer. Understödjer förmågan att känna sig fri att vara sig själv.

Från själens perspektiv är personligheten ett redskap för att uttrycka dess kärlek och ljus på det fysiska planet av tillvaron och också ett medel för att samla erfarenhet och kunskap. Detta kräver att alla kommunikationskanaler fungerar fullt ut på en personlig nivå, speciellt förmågan att tillåta öppenhjärtig kommunikation med andra. Denna essens kommer att hjälpa till att lösa upp vilken blockering som helst i hjärtchakrat och halschakrat som förhindrar sant och kärleksfullt självuttryck, speciellt i nära relationer. Denna kommer inte bara att väsentligt öka din förmåga att kommunicera med dem som du delar ditt liv med, den kommer också att understödja en större grad av kommunikation med din själ.

Male essence - Maskulin essens

Stärka det maskulina

Indikationer - Stärker och balanserar den inre maskulina energin i både kvinnor och män. Löser upp gamla mönster som förhindrar användandet av de maskulina kvaliteterna fullt ut såsom styrka, logiskt tänkande och att initiera handlande.

Denna kombination kommer att hjälpa till att lösa upp vilket hinder som helst, fördomar eller mönster som har formats i personligheten runt uppfattningen av den maskulina principen, som förhindrar full acceptans och användande av denna energi i ditt liv. Denna kan användas lika bra av kvinnor som av män. Maskulina kvaliteter är de som relaterar till den vänstra hjärnhalvan såsom logiskt tänkande, styrka, kraft och förmågan att manifestera handlande i världen. En skadad inre maskulinitet karaktäriseras ofta som svårigheter i livet med auktoriteter eller fadersfigurer. Rädsla och fördömande som grundar sig på uppfattningar av att tidigare ha missbrukat makt är ofta roten i en omedveten personlighets motstånd att fullt acceptera och använda sin maskulina polaritet.

New Horizons - Nya horisonter

Främjar förändring

Indikationer - För dem som behöver hjälp att påbörja och understödja förändring i sitt liv. Upplever kanske en känsla av stagnation eller oförmåga att se den större bilden i livet.

När föreningen mellan själ och personlighet stärks, börjar nya idéer, förståelse och inspiration flyta mer fritt i vår medvetna vardag. Vanligtvis åtföljs detta av en våg av förändring eftersom gamla idéer och livsstilar ersätts av nya. Sett från själens perspektiv är förändring en väsentlig del av växande. Det kan emellertid vara någonting som personligheten tycker är utmanande, stressande och svårt eftersom det kan visa sig hota omsorgsfullt förvärvade bekvämlighetszoner. Vår själ kommer att erbjuda oss möjligheter att förändras och sedan vänta på att vi ska handla. Om personligheten känner sig hotad av dessa "möjligheter till växande" kan det ibland kännas motvilligt att gå framåt och förorsaka stagnation i livets naturliga flöde. Använd denna essens för att hjälpa dig att förenas med den större bilden i ditt liv och att hitta modet och styrkan att förändras.

Self acceptance - Självacceptans

Återställa ovillkorlighet

Indikationer - För dem som behöver hjälp att etablera större självacceptans och självkärlek. Upplöser försiktigt fördömande och öppnar hjärtat att ta emot kärlek.

Vår själ förstår hjärtats språk, ovillkorlig kärlek. Kommunikation mellan själ och personlighet uppnås genom hjärtat hellre än genom sinnet. Just nu är ovillkorlig kärlek inte det vi använder för att kommunicera med varandra eller oss själva. En av de största blockeringarna grundar sig på vår oförmåga att inte fördöma och ovillkorligt acceptera oss själva. När vi förnekar att vi är värdig kärlek blockerar vi effektivt kärleken och själens ljus från att nå personligheten. Denna essens hjälper till att försiktigt lösa upp bristen på självacceptans och understödjer en större grad av ovillkorlig kärlek till självet och öppnar kanalen för större själskommunikation.

Soul Connection - Själsförbindelse

Upplysning

Indikationer - Främjar absorberingen av kärlek och ljus och integreringen av ande och materia. Expanderar medvetenhet och själsförbindelse.

Ju mer vi kan fördjupa vår medvetenhet och förbindelse med anden genom vår själ desto större kvantitet av helande ljus och kärlek kommer att flöda genom alla nivåer av oss själva. När detta ljus till slut når djupt in på cellnivå i vår fysiska kropp kommer många djupa förändringar att hända när cellerna och atomerna i vår kropp till slut släpper de gamla täthetsmönstren som har formats under många inkarnationer. Det är detta som bokstavligen är upplysning. Denna essens hjälper till att stärka förbindelsen med själen och påminner våra fysiska energistrukturer om hur man absorberar och använder större och större kvantiteter ljus och kärlek.

Gudomliga Harmoniessens Set

Alla Gudomliga Harmoniessenser kan köpas som individuella flaskor eller i set enligt följande:

- Ett komplett set av alla 40 essenser.

- Ett set av alla 10 essenser i en speciell grupp.

- Ett självvalt set av antingen 10 eller 20 essenser.

- 10 ml eller 25 ml storlek

Doseringsanvisningar

Ta fyra droppar direkt från vald flaska på tungan eller i ett glas med vatten, två till fyra gånger per dag. Vanligtvis behöver du avsluta hela flaskan och sedan kolla igen för att se om det behövs mer av samma essens eller en ny Harmoniessens eller kanske någon helt annan essens.